RO16
3 Elazer
0 Nice
1 Stephano
3 Zest
3 Scarlett
1 TIME
0 eGGz
3 Serral
3 Kelazhur
1 HeRoMaRinE
0 DnS
3 sOs
1 Probe
3 Bly
0 Demi
3 SpeCial
RO8
3 Elazer
1 Zest
3 Scarlett
1 Serral
0 Kelazhur
3 sOs
2 Bly
3 SpeCial
Semifinaali
1 Elazer
3 Scarlett
3 sOs
0 SpeCial
Finaali
4 Scarlett
1 sOs