RO16
3 Serral
0 Stephano
3 PtitDrogo
0 Nerchio
3 Elazer
2 Scarlett
3 Cham
2 Snute
3 uThermal
0 Namshar
0 Semper
3 Kelazhur
0 SortOf
3 Neeb
3 MajOr
2 Bly
RO8
3 Serral
1 PtitDrogo
3 Elazer
0 Cham
0 uThermal
3 Kelazhur
3 Neeb
2 MajOr
Semifinaali
3 Serral
0 Elazer
0 Kelazhur
3 Neeb
Finaali
3 Serral
4 Neeb